ម្សៅម៉ាកគុជមច្ឆា ខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាខៀវ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ម្សៅម៉ាកគុជមច្ឆា ខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាខៀវ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.ម្សៅម៉ាកគុជមច្ឆា ខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាខៀវPatanasin Enterprise LTD. Part. ជាសហគ្រាសនាំមុខគេខា

read more

ผลิตน๊อตสกรูตามสั่ง

แผ่นเพลทสี่เหลี่ยมหนา, ผลิตน๊อตสกรูตามสั่ง : เอส.เจ สกรูไทย บจก.แผ่นเพลทสี่เหลี่ยม หนาแผ่นเพลท (Plate) หรือเหล็กเพลท ทางบริษัทรับ

read more

โรงงานผลิตหลอดไฟLED

LED T8 1.2M 18W 2100lm หลอดยาว, โรงงานผลิตหลอดไฟLED : เอสเคพี เอ็นเนอร์จี  บจก.ประโยชน์ของ หลอดไฟ LED1. ไม่มีแสง UVไม่ต้องกลัวผิวเสียเวลาอยู่ใต้แส

read more